Nasza Misja
Naszym zadaniem jest integrowanie środowiska unitów wokół szkoły, którego celem jest promowanie i wszechstronne wspieranie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie w realizacji jego misji.

Nasza działalność
Naszą aktywność koncentrujemy na następujących zadaniach:
•    wspieranie działalności III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie w zakresie poprawy warunków kształcenia młodzieży,
•    pomoc w przygotowaniu imprez edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych, inicjowanych przez Szkołę oraz organizowanie w tym celu pomocy materialnej i niematerialnej,
•    promowanie aktualnej działalności i tradycji Szkoły oraz dbałość o jej dobre imię i wizerunek, aktywny udział w życiu kulturalnym i oświatowym Szkoły i Lublina oraz promowanie naszego miasta i regionu lubelskiego.
•    promowanie naszego miasta i regionu lubelskiego
•    wzmacnianie wzajemnych więzi pomiędzy absolwentami Szkoły